Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

gehi

April 02 2015

gehi
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie. Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromtimetolove timetolove viadreamlike dreamlike

March 26 2015

gehi

Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.


— Joanna Chmielewska
Reposted fromrol rol viaprecelka precelka
gehi
0254 3961
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastarryeyed starryeyed
gehi
7087 ea3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapezz pezz
gehi
8573 1744 500
gehi
Poczęstuj się mną, tylko nie nakrusz.
gehi
4135 7b41
Reposted fromgarter garter viaredheadelven redheadelven

February 21 2015

gehi
8698 7556
gehi
8037 83d1
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
gehi
8029 e846
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
gehi
Czytanie jest dla rozumu tym, czym ćwiczenia fizyczne dla organizmu.
Reposted fromurgen urgen
gehi

( Po przeczytaniu, polecam uczynić to samo... od końca. :)

zapomniałem
o tobie
już dawno
choć
nieszczęściem
jesteś
nie dla mnie
twoje serce
które kocha
serce moje
bez sensu
wszystko jest
to nienormalne.

— Mateusz Szulc 'Czytane niestandardowo'
Reposted fromjustjustjust justjustjust
8276 d662
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaglassclass glassclass
9191 ed7c
Reposted fromunco unco viaglassclass glassclass

February 20 2015

gehi
Ludzie nie słuchają tylko czekają w kolejce do mówienia
— Volantification
gehi
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc vianihuhu nihuhu
gehi
8363 c5e2 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianikotyna nikotyna

February 19 2015

gehi
1030 d669
Reposted fromscorpix scorpix viabarcalledheaven barcalledheaven
gehi
5394 921b 500
Reposted bybankaWinterwarezgafjabolmaxcrystallovec1oudy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl